• Program

   • Program

   • Program Zelená škola je enviromentálny výchovno-vzdelávací program určený pre všetky typy škôl. 
    Cieľom programu je nielen sa učiť o ochrane životného prostredia, ale snažiť sa zmeniť správanie každého jedného z nás.
    Počas certifikačného obdobia (2 školské roky) sa v rámci programu Zelená škola vyberie jedna téma, ktorej sa venujeme  prioritne počas aktivít. Na výber je týchto 7 tém:

    • VODA
    • ODPAD
    • ENERGIA
    • ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY
    • DOPRAVA A OVZDUŠIE
    • POTRAVINY
    • ZELENÉ OBSTARÁVANIE A ÚRADOVANIE

     

    Pozitívne zmeny na škole je možné dosiahnuť ľahšie s využitým „7 krokov Zelenej školy“ tzv. „sedem Z“:


    1. Získaj priateľov (Kolégium Zelenej školy)- vytvoriť skupinu, ktorá bude dohliadať a plniť dané úlohy. 


    2. Zisti, ako je na tom naša škola (Environmentálny audit školy) -skúmať vplyv školy na životné prostredie.


    3. Zoraď nápady (Environmentálny akčný plán) - na základe zistení z predchádzajúceho kroku podáme návrhy na zníženie vplyvu  našej školy na životné prostredie.
     

    4. Zhodnoť akcie (Hodnotenie a monitoring) - priebežne budeme sledovať to ako sa darí plniť aktivít z akčného plánu.
     

    5. Zaujmi ostatných (Proenvironmentálna výučba) - snažiť sa preniesť témy týkajúce sa životného prostredia do vyučovania zaujímavou formou.
     

    6. Zaktivizuj okolie (Informovanie a zapojenie komunity) - o aktivitách na škole budeme informovať nielen rodinu, ale aj kamarátov, či okolie školy
     

    7. Zakresli hodnoty  (Eko  – kódex) - zakreslíme naše hodnoty do umeleckého diela.
     
    Viac informácií nájdete na www.zelenaskola.sk