• Oznamy

     • Oznam štvrtok 29.10. 2020
      • Oznam štvrtok 29.10. 2020

      • Riaditeľka školy Vám týmto oznamuje, že vo štvrtok 29.10.2020 bude v školskejjedálni sanitárny deň. V tento deň prejde celá škola na dištančnú formu vzdelávania z domu.

     • Ďaľšie oznamy
      • Ďaľšie oznamy

      • V školskom roku 2020/2021 sa neuskutočnia žiadne výlety, exkurzie, školské športové súťaže, školy v prírode, účelové cvičenia, dni otvorených dverí.

       Prevádzka ostatných zložiek školy od 26.10.2020:
       ŠMŠ: 7,00 – 15,30 hod.
       ŠZŠ I. stupeň vrátane ŠKD: 7,45 – 16,30 hod
       Stravovanie:
       Stravovanie bude poskytované žiakom ŠZŠ v školskej jedálni .
       Stravovanie pre deti ŠMŠ bude zabezpečovať externá firma - donáškou a cez výdajnú školskú jedáleň.

       Na výchovu a vzdelávanie sa naďalej primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí riaditeľky školy.


       Mimoriadne prerušenie školského vyučovania nadväzuje na uznesenie vlády SR č. 678 z 22.10.2020 a na obmedzenie slobody pohybu a pobytu.

       Termíny školských prázdnin sa menia v nadväznosti na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva SR na prítomnosť ochorenia COVID-19

       (uznesenie vlády SR č. 665/18.10.2020).

       V Bratislave, 25.10.2020

       PaedDr. Gabriela Chudá
       riaditeľka školy

     • Jesenné prázdniny
      • Jesenné prázdniny

      • Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch

       30.10. (piatok) a 2.11.(pondelok) 

       6.11. (piatok) a 9.11. (pondelok) 2020.

     • Učíme sa na diaľku
      • Učíme sa na diaľku

      • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

       S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku.

       Žiaci sa budú vzdelávať dištančne - na diaľku. Toto vzdelávanie je povinné.

        

       Škôlka a prvý stupeň naďalej pokračuje a žiaci chodia do školy.

        

     • Stravovanie
      • Stravovanie

      • Vedúca školskej jedálne 

       oznamuje stravníkom, že obedy pre našich žiakov a zamestnancov sa vydávajú naďalej a to už aj v čase od 12:30.

       Do školskej jedálne smú vstupovať len žiaci a zamestnanci ŠZŠ

       (nie rodičia a iní zákonní zástupcovia, ani žiaci a zamestnanci,

       ktorí sa v nej nestravujú).

       Stravovanie pre deti ŠMŠ bude zabezpečovať externá firma - donáškou a cez výdajnú
       školskú jedáleň.

     • Oznámenie
      • Oznámenie

      • OZNÁMENIE

       Riaditeľka školy Vám týmto oznamuje, že na základe rozhodnutia

       hlavného hygienika a rozhodnutia ministra školstva ,vedy ,výskumu a športu

       od 05.10.2020 škola

       MENÍ ORGANIZÁCIU VYUČOVANIA

       Prevádzka od pondelka 05.10.2020:

       ŠMŠ: 7,00 – 15,30 hod.

       ŠZŠ vrátane ŠKD: 7,45 – 16,30 hod.
       ŠKD bude prebiehať v 4 oddeleniach:
       I. 11,35 - 16,30 hod.
       II. 11,35 – 15,10 hod. od 15,10 sa spája s IV. odd.
       III. 11,35 – 15,05 hod. od 15,05 sa spája s I. odd.
       IV. 11,35 – 16,30 hod.