• Pokyny a opatrenia

    • Prevádzka:

     Ranný školský klub: ( 2 oddelenia) 6,30 - 7,45
     Škola: 8,00 - 13,15
     ŠKD: ( 5 oddelení) 11,35 - 16,30

     Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

     Celá prevádzka sa bude riadiť princípom
     ROR (rúško – odstup – ruky)

     a

     ŠKOLSKÝM SEMAFOROM

     Ochorenie COVID-19:
     - Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest)
     nesmie vstúpiť do priestorov špeciálnej základnej školy.

     - Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej (izolačnej) miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

     - Ak sa u zamestnanca základnej školy objavia príznaky nákazy COVID –19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa ŠZŠ a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

     - V prípade potvrdenia ochorenia zákonný zástupca/ zamestnanec bezodkladne informuje triedneho učiteľa prípadne riaditeľa ŠZŠ a ten postupuje podľa usmernenia príslušného RÚVZ.

     - Osoby , ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou počas obdobia 2 dní pred jej testovaním musia ísť do povinnej karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (okrem výnimiek z karantény).

     - Na začiatku roka sa uskutoční dobrovoľné testovanie na školách alebo v domácom prostredí prostredníctvom kloktacích testov prípadne antigénovými samotestovacími testami.

     ZÁKLADNÉ PREVÁDZKOVÉ POKYNY počas úrovne ZELENÁ FÁZA:

     - ŠZŠ sa bude v svojej činnosti riadiť princípom R-O-R a semaforom vydaným MŠVVaŠ SR.

     - Žiak a zamestnanec musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania – okrem detí do 6 rokov, žiaci so závažnými poruchami autistického spektra a žiaci so stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia a ich pedagógovia.

     - Škola zabezpečí v rámci možností dostatok dezinfekčných prostriedkov na osobnú hygienu a dezinfekciu, osobné ochranné prostriedky, bezdotykové teplomery, mydlo a papierové utierky. 

     - Škola ďalej zabezpečí denne dôkladné čistenie dotykových plôch, toaliet a všetkých miestností na vyučovanie. Zabezpečí pravidelné vetranie a pravidelnú dezinfekciu miestností germicídnymi lampami.

     - Ranný filter – denné meranie teploty je pre žiakov záväzný. (Pri zvýšenej teplote –neprevzatie dieťaťa , prípadne žiak do izolačnej miestnosti, privolanie rodičov a odchod domov.) Rodičia nebudú vstupovať do budovy školy.

     - Na komunikáciu externých osôb so školou využívať počas úradných hodín dištančný spôsob komunikácie (písomne, email, telefonicky a pod.) 

     - Telesná výchova sa bude uskutočňovať čo možno najviac v exteriéri, ale môže sa už využívať aj telocvičňa.

     - ŠKD - žiaci budú rozdelení do 5 skupín ŠKD a 2 skupín rannej ŠKD s ohľadom na čo najmenšie miešanie žiakov v skupinách.

     - Keďže všetky učebne školy sú kmeňovými triedami nebudeme striedať miestnosti a ani sa nebudú počas vyučovania spájať rôzne triedy. Výnimku tvoria skupiny ŠKD umiestnené v kmeňových triedach a nevyhnutné spájanie žiakov podľa rozvrhu (Pv, Tv, Nv a Ev).

     - Pedagogickí zamestnanci v súlade s hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia zabezpečia rozostupy medzi žiakmi pri výchovno - vzdelávacom procese.

     - Pri prvom nástupe žiaka do ŠZŠ alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni vrátane víkendu predkladá zákonný zástupca triednemu učiteľovi „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

     - Zákonný zástupca zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.

     - Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 dní z dôvodu choroby musí predložiť potvrdenie o chorobe (od začiatku trvania neprítomnosti žiaka v škole) od všeobecného lekára pre deti a dorast. V opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú absenciu.

     - Zákonný zástupca má nárok na OČR ak riaditeľ alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede. Ak zákonný zástupca nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

     ŠKOLSKÝ SEMAFOR

     ZELENÁ FÁZA predstavuje stav , kedy v škole:

     - nie je žiadna osoba s podozrením na COVID-19 

     - je jedna alebo viac osôb podozrivých na COVID-19 (t.j. 1 alebo viac osôb sú v karanténe, lebo mimo školy prišli do kontaktu   pozitívnou osobou) Žiak /zamestnanec , ktorý prišiel do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou sa považuje za žiaka/zamestnanca s podozrením na ochorenie COVID-19. Takáto osoba odchádza do 14 –dňovej karantény. Odporúča sa vykonať si RT-PCR test.                 Ak je výsledok:
     - negatívny –osoba pokračuje v 14-dňovej karanténe, ale výučba pokračuje ďalej
     - pozitívny – osoba informuje školu/riaditeľa, škola prechádza do Oranžovej fázy.


     ORANŽOVÁ FÁZA predstavuje stav, kedy je v škole:

     - minimálne 1 potvrdený prípad na COVID-19. Táto osoba a úzke kontakty odchádzajú do 14 –dňovej karantény.                             - Riaditeľ ani zriaďovateľ nemôže zavrieť školu ako celok. Riaditeľ môže preventívne prerušiť vyučovanie v triede alebo vo viacerých triedach. Ak sa osoba pozitívna vyskytne v domácnosti žiaka/zamestnanca, zostáva v karanténe len tento žiak/zamestnanec. Ak je osoba v domácnosti žiaka/zamestnanca v karanténe, môže žiak/zamestnanec chodiť do školy do momentu pokiaľ sa u osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý dohliada na jeho karanténu.

     ČERVENÁ FÁZA
     Nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch COVID-19, ak ide o epidemický výskyt a po nariadení RÚVZ.
     RÚVZ môže obmedziť prevádzku vo viacerých triedach školy, prípadne vo všetkých
     triedach z dôvodu zlej epidemiologickej situácie v danom okrese.
     Školu nie je možné uzavrieť na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy ani rozhodnutím riaditeľa školy.

     Prechodom medzi úrovňami školského semaforu sa môžu meniť aj prevádzkové pokyny.

     Bratislave, 23.08.2021 PaedDr. Gabriela Chudá
     riaditeľka školy