• História školy

    • MEDZNÍKY VO VÝVOJI ŠKOLY

     · Dňom 1.9.1978 rozhodnutím Rady ObNV a odboru školstva Bratislava II bola zriadená plno organizovaná osobitná škola, ktorá sa utvorila z dvoch existujúcich osobitných škúl v obvode Bratislava II a to z Osobitnej školy slovenskej v Bratislave v Podunajských Biskupiciach a z Osobitnej školy v Bratislave Trnávka. K dispozícii bol daný pavilón C  ZDŠ na Nevädzovej č. 3  v Bratislave.Riaditeľkou školy sa stáva Terézia Brambillová, riaditeľka zrušenej OŠ Bratislava - Trnávka.

     · K 31.12.1996 rozhodnutím KU v Bratislave  z dôvodu zlúčenia s osobitnou školou s vyučovacím jazykom maďarským so sídlom na Devätinovej ul.č. 56 v Bratislave. Osobitná škola s vyučovacím jazykom slovenským zaniká .

     · Od 1.1.1997 Krajský úrad v Bratislave zriaďuje Osobitnú školu s vyučovacím jazykom slovenským a s vyučovacím jazykom maďarským so sídlom na Nevädzovej u.č.3 ako rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou.

     · V školskom roku 1996/97 sme začali s overovaním projektu Rovnaká šanca pre všetkých. Ako prvá škola v Bratislave sme   začali v rámci experimentálneho overovania so vzdelávaním viacnásobne ťažko zdravotne postihnutých detí  Tieto boli do tej doby oslobodzované od povinnej školskej dochádzky, prípadne boli odkázané na služby Domovov sociálnych služieb( ústavov sociálnej starostlivosti).Dnes u nás vzdelávame aj takéto deti, vo variante C máme pre ne vytvorené 3 triedy.

     · Od 1.9.2000 v zmysle zákona NR SR č. 229/2000 Z.z.  sa mení   názov školy na Špeciálnu základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským so sídlom Nevädzová ul.č.3

     · Od 1.9.2000 v zmysle vyhlášky MŠ SR 63/2000 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠMaŠč.212/1991 Zb. o špeciálnych školách škola začína  poskytovať výchovu a vzdelávanie pre ťažko mentálne postihnutých žiakov a žiakov s viacerými chybami, ktorí sa nemôžu vzdelávať iným spôsobom.

     · Od 1.1.2004  prechádza škola do zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu v Bratislave.

      

     Prehľad riaditeľov a zástupcov riaditeľov školy:

     Školský rok Riaditeľ školy Zástupca riaditeľa školy
     1978 - 1979 Terézia Brambillová  Rudolf Weisser
     1979-1981 Terézia Brambillová  Jana Slaninová
     1981–1991 Irena Gajdúšeková Jana Wladárová
     1991–1996 PaedDr. Mária Barancová Mgr. Erika Doubková
     1996–2002 PaedDr. Mária Barancová Mgr. Jana Wladárová
     2002-2004 PaedDr. Mária Barancová Mgr. Jana Wladárová
     2002-2004 PaedDr. Mária Barancová PaedDr. Gabriela Chudá
     2004–2009 PaedDr. Gabriela Chudá Mgr. Jana Wladárová
     2009– 2015     PaedDr. Gabriela Chudá Mgr. Jana Wladárová
     2015-2018 PaedDr. Gabriela Chudá PaedDr. Rastislava Brťková, PhD.
     2018 – PaedDr. Gabriela Chudá PaedDr. Lucia Bottová

      

      

     Prví zamestnanci školy:

     Pedagogickí zamestnanci

     Nepedagogickí zamestnanci

     Adameková Oľga Košťanyová Veronika Otto Mlynár - školník
     Adamová Júlia Kozlíková Mária  
     Amtmannová Elena Piňosová Anna  
     Doubková Erika Prokopová Terézia  
     Gajdúšeková Irena Slaninová Jana  
     Herrmannová Eva Struhárová Gabriela  
     Horanská Zdena Vychovávatelia  
     Horská Katarína Cigáňová Božena  
     Kollárová Mária Piačeková Veronika