• Projekty

   • Medzinárodný program Zelená škola

    Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré denne robia kroky na zníženie ekologickej stopy, robia, čo učia, učia inak a svojím konaním inšpirujú rodičov aj samosprávy. Cieľom programu je podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje enviromentálne spávanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny.

    http://www.zelenaskola.sk/

     

    FAREBNÝ SVET - COLORISKERI LUMA

    Celoslovenská literárno-výtvarná súťaž Farebný svet - Coloriskeri Luma (ďalej ako „súťaž“) je dvojstupňová súťaž žiakov a žiačok základných škôl, základných umeleckých škôl a detských domovov, ktorá spája rómske deti a deti z väčšinovej spoločnosti a prostredníctvom spoznávania rómskej kultúry napomáha zlepšenie komunikácie medzi majoritou a rómskou národnostnou menšinou.

    Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako spoluvyhlasovateľ spolu s organizátorom súťaže s občianskym združením Romano Kher – Rómsky dom. Organizátorom súťaže je občianske združenie Romano Kher – Rómsky dom. Gestorom súťaže je Národné osvetové centrum.

    https://www.minedu.sk/celostatna-sutaz-farebny-svet-coloriskeri-luma/

     

    OLOmánia

    OLOmánia je to dlhodobý zábavno-vzdelávací program pre žiakov bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl, ktorý sa snaží vychovávať účastníkov k separovaniu odpadu a tým chrániť životné prostredie.

    Hlavná myšlienka projektu: „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“

    Olománia – celoročná súťaž pre deti, ktorej cieľom je naučiť ich správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť. Riadi sa myšlienkou – Každý účastník Olománie je víťaz.

    Cieľom projektu je prostredníctvom najmladšej generácie Bratislavčanov osloviť všetkých obyvateľov hlavného mesta. Presvedčiť ich, že o kvalite ich života a života ich potomkov nerozhodujú iní, ale predovšetkým oni sami.

    Organizátorom projektu: Odvoz a likvidácia odpadu a.s., v skratke OLO a.s.

    https://www.olomania.sk/