• Oznamy

     • 30.6. ODOVZDÁVANIE VYSVEDČENIA
      • 30.6. ODOVZDÁVANIE VYSVEDČENIA

      • V stredu 30.6. 2021 budú deti dostávať vysvedčenie. Každý žiak bude vo svojej triede, so svojou pani učiteľkou do 9:35 h

       Školský klub bude skrátený do 14:00 h.

       PRAJEME PEKNÉ LETO

     • Pokyny ku vstupu do školy
      • Pokyny ku vstupu do školy

      • Pokyny:

       • Ranný filter sa vykonáva naďalej.
       • Pre zákonných zástupcov našich detí sa ruší povinný negatívny test.
       • Vypísané tlačivo“ Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ zostáva.
       • Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.
       • Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.
       • Naďalej je potrebné dodržiavať základné hygienické pravidlá v zmysle R-O-R .
     • Ideme podľa rozvrhu
      • Ideme podľa rozvrhu

      • Po adaptačnom procese od 03.05.2021 sa vyučovanie obnovuje podľa
       pôvodného rozvrhu, okrem ranného školského klubu.

       Prevádzka od 03.05.2021:
        

       ŠMŠ: 7,00 – 15,30 hod.
       Vzdelávanie podľa pôvodného rozpisu. Stravovanie pre deti ŠMŠ bude zabezpečovať externá firma - donáškou cez výdajnú školskú jedáleň.

        

       ŠZŠ vrátane ŠKD: 7,45 – 16,30 hod.
       Ranný školský klub nebude. Poobedný ŠK bude prebiehať v 4 oddeleniach .

        

       CŠPP: 8,00 -14,00 hod.
        

       Stravovanie v ŠJ : 12,00 - 13,00 hod. (žiaci i zamestnanci, ktorí majú 6.vyučovaciu
       hodinu sa pôjdu odstravovať po 5. vyučovacej hodine , čo možno v najkratšom čase).

        

       V zmysle sprísnených hygienických predpisov do školskej jedálne môžu vstupovať len
       žiaci a zamestnanci ŠZŠ ( nie rodičia a iní zákonní zástupcovia, ani žiaci a zamestnanci, ktorí sa v nej nestravujú).

        

     • Otvárame celú školu
      • Otvárame celú školu

      • Milí rodičia a žiaci oznamujeme vám,

       že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR od 19.04.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie vo všetkých zložkách školy (ŠMS i ŠZŠ) ako i vo všetkých ročníkoch (prípr. - 10.roč.)

       Prevádzka od 19.04.2021 do 30.04.2021:

       ŠMŠ: 7,30 – 15,00 hod.
       Stravovanie pre deti ŠMŠ bude zabezpečovať externá firma - donáškou a cez výdajnú
       školskú jedáleň.

       ŠZŠ vrátane ŠKD: 7,45 – 15,30 hod. vyučovanie bude prebiehať 4 vyučovacie hodiny denne. ŠKD bude prebiehať v 4 oddeleniach .

       Ranný školský klub nebude.
        

       CŠPP: 8,00 -14,00 hod.
        

       Noví stravníci – žiaci i zamestnanci, ktorí prídu po prvýkrát do školy si musia zahlásiť
       obed v ŠJ. Stravovací čas je momentálne upravený: 12,00 - 13,00 hod.

        

       V zmysle sprísnených hygienických predpisov do školskej jedálne môžu vstupovať len
       žiaci a zamestnanci ŠZŠ ( nie rodičia a iní zákonní zástupcovia, ani žiaci a zamestnanci, ktorí sa v nej nestravujú).

       Podmienky návratu do školy:
       Negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa – obnovený každých 7 dní, prípadne potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid- 19.
        Vypísané tlačivo “Vyhlásenie o bezinfekčnosti“
        Riaditeľ ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne
       nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje
       kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou
       zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.
        Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to
       považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude
       kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.
        Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

        

       Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu s ochorením COVID 19 sa prevádzka školy neustále riadi odporúčaniami MŠVVaŠ SR a RÚVZ.

       PaedDr. Gabriela Chudá
       riaditeľka školy

        

        

        

        

        

     • Zápis do školy
      • Zápis do školy

      • Milí rodičia, do konca apríla prebieha zápis detí do škôl. Naša škola tiež ponúka možnosť zapísať vaše dieťa do našej školy.

       Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dovŕši vek šesť rokov musí jeho zákonný zástupca (rodič) prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky.

       Žiadosť o prijatie do špeciálnej základnej školy je dostupná na stiahnutie:

       Ziadost_o_prijatie_do_SZS.docx

        

       Pre viac informácii môžete kontaktovať vedenie školy:

       PaedDr. Gabriela Chudá - riaditeľka

       • 0915710913
       • 02/43638711

       Mail školy: 

       • szsnevadzova@gmail.com

        

        

     • Zápis do škôlky
      • Zápis do škôlky

      • Milí ridičia, blíži sa zápis detí do materských škôl a my vám tiež ponúkame možnosť zapísať vaše dieťa do našej materskej školy. 

       Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie v škôlke povinné. Rodič je povinný také dieťa zapísať do škôlky.

       Žiadosť o prijatie do špeciálnej materskej školy je dostupná na stiahnutie:

       Ziadost_o_prijatie_do_SMS.docx

       Pre viac informácii môžete kontaktovať vedenie školy:

       PaedDr. Gabriela Chudá - riaditeľka

       • 0915710913
       • 02/43638711

       Mail školy: 

       • szsnevadzova@gmail.com