• Výchovný poradca

   • Výchovný poradca

   • Výchovná poradkyňa: Lucia Forgácsová

    Konzultačné hodiny pre žiakov, rodičov:
    pondelky 12:35 – 13:30
    utorky 10:50 – 12:30
    Iný termín po individuálnej dohode.
    Kontakt: lucia.takac@gmail.com

    Hlavné úlohy a činnosť výchovného poradenstva sú zamerané, v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov, na posilňovanie a podporu pozície a výchovno-poradenských aktivít výchovného poradcu ako základného článku systému výchovného poradenstva plniaceho úlohy školského poradenstva v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., v súlade so Sprievodcom školským rokom 2020/2021 - organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR pre školský rok 2020/2021.

    Cieľom výchovného poradenstva je zameranie sa na zlepšenie dochádzky žiakov do školy a zamedzenie záškoláctva, na zlepšenie správania žiakov, poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov.

    Činnosti výchovnej poradkyne počas celého školského roka:
    - prevencia a riešenie problémového správania žiakov
    - riešenie problematiky profesionálnej orientácie žiakov
    - vedenie dokumentácie výchovného poradenstva
    - informačno – metodická činnosť
    - spolupráca s inštitúciami a zariadeniami