• ŠMŠ

   • Špeciálna materská škola

   • Naším cieľom sú emocionálne vyrovnané a šťastné deti a spokojní rodičia.

    CHARAKTERISTIKA ŠMŠ:
    Dvojtriedna MŠ s celodennou starostlivosťou pre deti so zdravotným znevýhodnením od 3 do 6 (7) rokov veku pri odloženej školskej dochádzke.
    Deťom v predškolskom veku poskytuje predprimárne vzdelávanie päť dní v týždni v dopoludňajšom čase od 7:00,00 – 12:15 hod. a v popoludňajšom čase od 12:15-15:30.
    ŠMŠ sa nachádza na jednom podlaží komplexu ŠZŠ s MŠ pavilónu „D“, spolu s triedami C – variantu ŠZŠ s MŠ a CentromŠPP. Priestory tvoria: vstupná hala so šatňou, triedy (herne) a WC s umyvárňou.
    Na ďalšie účely (voľné hry, oddych, otužovanie, pohybové a relaxaèné cvičenia) slúži aj školský dvor, záhrada, telocvičňa a ihrisko v areáli školy.

    PONÚKAME:

    1. Špeciálo-pedagogickú diagnostiku odborníkmi CŠPP (psychológ, špeciálny pedagóg, logopéed)

    2. Kvalitný edukačný proces detí so zdravotným znevýhodnením vo veku od 3-7 rokov zabezpečený odborným individuálnym prístupom učiteľky ku každému zverenému dieťaťu.

    3. Nekladieme nesplniteľné požiadavky na dieťa, umožňujeme deťom postupovať podľa vlastných schopností, individuálnym tempom bez toho, aby boli stresované.

    4. Pravidelnú individuálnu logopedickú intervenciu zabezpečovanú logopédom.

    5. množstvo zaujimavých aktivít (karneval, divadelné predstavenia, oslavy sviatkov detí, besiedky)

    6. Poloha materskej školy umožňuje realizovať s deťmi vychádzky k jazeru Rohlík v každom ročnom mobdobí (možnosť rozvoja hrubej motoriky formou pohybových hier a prekonávaním terénnych prekážok)

    ŠPECIFICKÉ CIELE NAŠEJ ŠMŠ:

    a)  Vytvárať a rozvíjať elementárne pracovné zručnosti.

    b)  Rozvíjať sebaobslužné činnosti vedúce k celkovej samostatnosti dieťaťa.

    c)  Skvalitňovať a zdokonaľovať komunikačné schopnosti detí ako predpoklad úspešného prechodu do primárneho vzdelávania.

    d)  Viesť deti k vzájomnej kooperácii, akceptácii a spolupatričnosti (využívaním nehomogénnych skupín – deti s mentálnym postihnutím, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a iné).

     

    Čas  Činnosť
    7:00-8:00 Príchod detí a ranné hry
    8:00-8:30 Poriadok a ranná hygiena
    8:30-9:00 Ranná rozcvička a hrové činnosti detí
    9:00-9:30 Desiata
    9:30-10:30 Edukačná činnosť
    10:30-11:00 Príprava na pobyt vonku
    11:00-11:45 Pobyt vonku
    11:45-12:15 Obed
    12:15-12:30 Hygiena a príprava na spánok
    12:30-14:30 Odpočinok
    14:30-14:40 Úprava lôžok, osobná hygiena
    14:40-15:00 Olovrant
    15:00-15:30 Tvorivé aktivity detí
    15:30 Odchod detí domov