• ŠMŠ

   • Špeciálna materská škola

   • Naším cieľom sú emocionálne vyrovnané a šťastné deti a spokojní rodičia.

    CHARAKTERISTIKA ŠMŠ:
    Dvojtriedna MŠ s celodennou starostlivosťou pre deti so zdravotným znevýhodnením od 3 do 6 (7) rokov veku pri odloženej školskej dochádzke.
    Deťom v predškolskom veku poskytuje predprimárne vzdelávanie päť dní v týždni v dopoludňajšom čase od 6:30 – 12:15 hod. a v popoludňajšom čase od 12:15-16:30.
    ŠMŠ sa nachádza na jednom podlaží komplexu ŠZŠ s MŠ pavilónu „D“, spolu s triedami C – variantu ŠZŠ s MŠ a Centrom ŠPP. Priestory tvoria: vstupná hala so šatňou, triedy (herne) a WC s umyvárňou.
    Na ďalšie účely (voľné hry, oddych, otužovanie, pohybové a relaxačné cvičenia) slúži aj školský dvor, záhrada, telocvičňa a ihrisko v areáli školy.

    PONÚKAME:

    1. Špeciálo-pedagogickú diagnostiku odborníkmi CŠPP (psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd)

    2. Kvalitný edukačný proces detí so zdravotným znevýhodnením vo veku od 3-7 rokov zabezpečený odborným individuálnym prístupom učiteľky ku každému zverenému dieťaťu.

    3. Nekladieme nesplniteľné požiadavky na dieťa, umožňujeme deťom postupovať podľa vlastných schopností, individuálnym tempom bez toho, aby boli stresované.

    4. Pravidelnú individuálnu logopedickú intervenciu zabezpečovanú logopédom.

    5. množstvo zaujímavých aktivít (karneval, divadelné predstavenia, oslavy sviatkov detí, besiedky)

    6. Poloha materskej školy umožňuje realizovať s deťmi vychádzky k jazeru Rohlík v každom ročnom období (možnosť rozvoja hrubej motoriky formou pohybových hier a prekonávaním terénnych prekážok)

    ŠPECIFICKÉ CIELE NAŠEJ ŠMŠ:

    a)  Vytvárať a rozvíjať elementárne pracovné zručnosti.

    b)  Rozvíjať sebaobslužné činnosti vedúce k celkovej samostatnosti dieťaťa.

    c)  Skvalitňovať a zdokonaľovať komunikačné schopnosti detí ako predpoklad úspešného prechodu do primárneho vzdelávania.

    d)  Viesť deti k vzájomnej kooperácii, akceptácii a spolupatričnosti (využívaním nehomogénnych skupín – deti s mentálnym postihnutím, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a iné).

     

     

    Čas  Činnosť
    7:00-8:00 Príchod detí a ranné hry
    8:00-8:30 Poriadok a ranná hygiena
    8:30-9:00 Ranná rozcvička a hrové činnosti detí
    9:00-9:30 Desiata
    9:30-10:30 Edukačná činnosť
    10:30-11:00 Príprava na pobyt vonku
    11:00-11:45 Pobyt vonku
    11:45-12:15 Obed
    12:15-12:30 Hygiena a príprava na spánok
    12:30-14:30 Odpočinok
    14:30-14:40 Úprava lôžok, osobná hygiena
    14:40-15:00 Olovrant
    15:00-16:30 Tvorivé aktivity detí
    16:30 Odchod detí domov
       

     

     

     Prevádzka:

    ŠMŠ: 6,30 - 16,30

    Celá prevádzka sa bude riadiť princípom
    ROR (rúško – odstup – ruky)

    a

    ŠKOLSKÝM SEMAFOROM

    Ochorenie COVID-19:
    - Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov špeciálnej materskej školy.

    - Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej (izolačnej) miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

    - Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID –19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa ŠMŠ a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

    - V prípade potvrdenia ochorenia zákonný zástupca/ zamestnanec bezodkladne informuje triedneho učiteľa prípadne riaditeľa ŠMŠ a ten postupuje podľa usmernenia príslušného RÚVZ.

    - Osoby , ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou počas obdobia 2 dní pred jej testovaním musia ísť do povinnej karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (okrem výnimiek z karantény).

    ZÁKLADNÉ PREVÁDZKOVÉ POKYNY počas úrovne ZELENÁ FÁZA:

    - ŠMŠ sa bude v svojej činnosti riadiť princípom R-O-R a semaforom vydaným MŠVVaŠ SR.

    - Deti do 6 rokov, žiaci so závažnými poruchami autistického spektra a žiaci so stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia a ich pedagógovia nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty.

    - Škola zabezpečí v rámci možností dostatok dezinfekčných prostriedkov na osobnú hygienu a dezinfekciu, osobné ochranné prostriedky, bezdotykové teplomery, mydlo a papierové utierky.

    - V miestnosti, kde sa zdržuje skupina detí, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

    - Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.

    - Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch: kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia - minimálne dvakrát denne a podľa potreby 

    - Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.

    - Dôkladné čistenie všetkých miestností , v ktorých sa žiaci, PZ, OZ a ďalší zamestnanci nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne. 

    - Škola zabezpečí pravidelné vetranie a pravidelnú dezinfekciu miestností germicídnymi lampami.

    Ranný filter – denné meranie teploty je pre deti záväzný. (Pri zvýšenej teplote –neprevzatie dieťaťa , prípadne dieťa do izolačnej miestnosti, privolanie rodičov a odchod domov.) Rodičia nebudú vstupovať do priestorov materskej školy. Vyčkajú však na výsledok ranného filtra. Zákonný zástupca i dieťa si dezinfikujú ruky. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID –19) pracovník dieťa nepreberie.

    - Na komunikáciu externých osôb so školou využívať počas úradných hodín dištančný spôsob komunikácie (písomne, email, telefonicky a pod.)

    - ŠMŠ - žiaci budú rozdelení do 2 tried s ohľadom na čo najmenšie miešanie žiakov v skupinách.

    Pri prvom nástupe dieťaťa do ŠMŠ alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni vrátane víkendu predkladá zákonný zástupca triednemu učiteľovi „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

    - Zákonný zástupca má nárok na OČR ak riaditeľ alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede. Ak zákonný zástupca nechá dieťa doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

    - ŠMŠ neorganizuje spoločné akcie- besiedky a iné hromadné podujatia.

    - ŠMŠ neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety.

    ŠKOLSKÝ SEMAFOR

    ZELENÁ FÁZA predstavuje stav, kedy v škole:
    - nie je žiadna osoba s podozrením na COVID-19
    - je jedna alebo viac osôb podozrivých na COVID-19 (t.j. 1 alebo viac osôb sú v karanténe, lebo mimo školy prišli do kontaktu s pozitívnou osobou) Dieťa /zamestnanec , ktorý prišiel do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou sa považuje za dieťa/zamestnanca s podozrením na ochorenie COVID-19, takáto osoba odchádza do 14 –dňovej karantény.
    Odporúča sa vykonať si RT-PCR test, ak je výsledok:
    negatívny –osoba pokračuje v 14-dňovej karanténe, ale výučba pokračuje ďalej
    pozitívny – osoba informuje školu/riaditeľa, škola prechádza do Oranžovej fázy.


    ORANŽOVÁ FÁZA predstavuje stav, kedy je v škole:                                                                                                                                                     - minimálne 1 potvrdený prípad na COVID-19. Táto osoba a úzke kontakty odchádzajú do 14 –dňovej karantény. Riaditeľ ani zriaďovateľ nemôže zavrieť školu ako celok. Riaditeľ môže preventívne prerušiť vyučovanie v triede alebo vo viacerých triedach.        Ak sa osoba pozitívna vyskytne v domácnosti dieťaťa/zamestnanca, zostáva v karanténe len toto dieťa/zamestnanec. Ak je osoba v domácnosti dieťaťa/zamestnanca v karanténe, môže dieťa/zamestnanec chodiť do školy do momentu pokiaľ sa u osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu dieťaťa všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý dohliada na jeho karanténu.

    ČERVENÁ FÁZA
    Nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch COVID-19, ak ide o epidemický výskyt a po nariadení RÚVZ
    RÚVZ môže obmedziť prevádzku vo viacerých triedach školy, prípadne vo všetkých triedach z dôvodu zlej epidemiologickej situácie v danom okrese. Školu nie je možné uzavrieť na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy ani rozhodnutím riaditeľa školy.

    Prechodom medzi úrovňami školského semaforu sa môžu meniť aj prevádzkové pokyny.

     

    Bratislave, 23.08.2021

    PaedDr. Gabriela Chudá
    riaditeľka školy